Teza Mazzy to bzdura (3 z 3)

Data

Papiestwo i romanitas

Podstawowy błąd tezy Mazzy polega jednak na tym, że jej autor najwyraźniej nie zna prawa kanonicznego, ani zasad prawnych w ogólności i nie wie, że każdy akt prawny wymaga promulgacji, by stać się obowiązujący. Zakładając bowiem, że Benedykt rzeczywiście chciałby oddzielić biskupstwo Rzymu od papiestwa, tak iż, jak twierdzi Mazza, każdy przyszły papież nie byłby już tożsamy z biskupem Rzymu, to Benedykt musiałby uczynić tak poprzez publiczne obwieszczenie takiego zamiaru, czego jednak nie uczynił. To prawda, że Ojcowie Soboru Watykańskiego I stwierdzili, że połączenie Prymatu Piotrowego i biskupstwa rzymskiego nie może stanowić treści dogmatu. Większość Ojców Soboru i uprzednich teologów nie była przekonana, że połączenie prymatu i biskupstwa rzymskiego jest instytucją prawa Bożego (iure divino). Piszący te słowa jest również tego zdania, za czym przemawia z fakt, iż św. Piotr będąc papieżem był najpierw biskupem Antiochii, zanim został biskupem Rzymu. Zatem przynajmniej jeden papież będąc papieżem nie był zawsze biskupem Rzymu. Co prawda wszyscy kolejni biskupi Rzymu byli papieżami, a papieże byli biskupami Rzymu, nawet rezydując z Awignon, to jednak obietnica widzialności Kościoła nie zakłada widzialności Rzymu ani połączenia papiestwa z biskupstwem Rzymu. Stąd cytowana przez Mazzę teza Liviusa, że jakiś przyszły papież dla naprawdę poważnej przyczyny mógłby oddzielić papiestwo o romanitas jest prawidłowa. Połączenie to wywodzi się z Tradycji Kościoła, ale nie jest dogmatem ani nie jest na tyle dogmatycznie pewne, by Sobór Watykański I mógł je zdefiniować.

Jednak to, że jakiś autor uważa, że coś jest teoretycznie możliwe, nie oznacza jednak, że byłoby to pożyteczne lub ktoś wprowadzi to rzeczywiście w życie. Jeśli bowiem jakikolwiek papież chciałby oddzielić papiestwo od romanitas w wyżej wymienionym rozumieniu, to musiałby nadać takiej zmianie wyraźną formę ustawy kościelnej, którą musiałby ogłosić publicznie. Poczytajmy sobie o promulgacji prawa kościelnego według Podręcznika prawa kanonicznego ks. Sztafrowskiego:

§ 1. Promulgacja Prawa Kościelnego

Promulgacja oznacza publiczne ogłaszanie projektu, ustawy. Jest więc podaniem ustawy do publicznej wiadomości. Bez tego aktu ustawa nie może zaistnieć, stąd kan.7 zdecydowanie stwierdza: ustawa powstaje z chwilą jej promulgacji. Jest to zupełnie zrozumiałe, nie można bowiem domagać się zachowania prawa, które nie zostało podane prawidłowo do publicznej wiadomości, czyli promulgowane. Używa się nieraz także słowa obwieszczenie.[1]

  1. Sposób ogłoszenie ustawy kościelnej

Sposób ogłoszenia ustawy jest zawsze określany przez prawodawcę. Jasną jest rzeczą, że wybiera on taki sposób, który by możliwie najlepiej służył jednocześnie rozpowszechnieniu ustawy, a więc dotarciu jej do zainteresowanych osób. […]

Do czasów Piusa X nie było określonego prawem obowiązującego sposobu promulgacji. Dopiero wspomniany Papież w konstytucji apostolskiej Promulgandi z dnia 29 września 1908 roku zarządził, że poczynając od roku 1909 wszystkie akty prawne wydawane przez Stolicę Apostolską będą promulgowane w organie urzędowym, którego nazwa brzmi: Acta Apostolicae Sedis (=AAS) – Akta Stolicy Apostolskiej. Ten sposób promulgacji przyjął jako obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku (por. kan. 9).

Obecny Kodeks tak zarządza na ten temat:» Powszechne ustawy kościelne są promulgowane przez zamieszczenie w organie urzędowym Actorum Apostolicae Sedis, chyba że w poszczególnych przypadkach został przepisany inny sposób promulgowania. Uzyskują moc prawną wyłącznie po upływie trzech miesięcy od dnia, którym numer Akt jest oznaczony, chyba że z natury rzeczy wiążą od razu albo w samej ustawie został specjalnie i wyraźnie określony krótszy lub dłuższy okres nieobowiązywalności.« (Kan. 8 – § 1.)”[2]

Zatem każda ustawa kościelna musi być promulgowana, głównie w AAS, chociaż prawodawca jest w tej dziedzinie wolny i może wybrać też inny sposób,[3] jednakże promulgować musi. Gdyby zatem Benedykt naprawę zamierzał oddzielić Urząd Piotrowy związany z prymatem od biskupstwa Rzymu, to musiałby ogłosić w tym celu ustawę wprowadzając nowy akt prawny. Tego Benedykt, jak wiemy, nie uczynił, więc takiego zamiaru nie powziął ani nie urzeczywistnił.

Teza Mazzy jest niestety pobożnym życzenie nadal wierzącego katolika pragnącego w jakikolwiek sposób usprawiedliwić niegodziwość czynu Benedykta. Przypomina to nieco wypowiedź Rex Mortrama z książki Evelyn Waugh „Powrót do Brideshead”, który jako przyszły konwertyta opowiada przygotowującemu go jezuicie, jak rozumie on nieomylność papieską:

Jezuita: A gdyby papież powiedział, że będzie padać, to by padało?

Rex: Oczywiście, proszę Ojca.

Jezuita: A gdyby nie padało?

Rex: To padałoby niejako duchowo, a my bylibyśmy zbyt grzeszni, by to zauważyć.

I tak mniej więcej wygląda teza Mazzy Benedykt zrobił coś złego – zrezygnował – ale my jesteśmy zbyt grzeszni, by nie wiedzieć w tym dobra i dlatego konstruujemy pokrętne teorie. Niestety fakt, że Benedykt jest nadal papieżem nie zmienia faktu, że jest on bardzo złym i niegodnym papieżem, który decyzją o swojej rezygnacji doprowadził do obecnej zapaści Kościoła. Oczywiście trudno pogodzić się z tym, że komuś na kim nam – katolikom – kiedyś zależało zupełnie nie zależało na nas, ale rozczarowania przynależą do życia, więc trzeba się otrząsnąć i iść dalej.


[1] Sztafrowski, E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, 136.

[2] Tamże, 137-138.

[3] Tamże, 138.

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: