List 45 lub Adhortacja apostolska Amoris laetitia: krytyka teologiczna. 3. Herezje 7-12.

Data

Posłuchaj
Oceń post

scholasticum

A to ciąg dalszy twierdzeń heretyckich przesłany kardynałom, którzy nie reagują. Smutne to wszystko. Mówiąc językiem dyplomacji: „trzeba by przemyśleć drogę awansu w Kościele”, bo papież Franciszek też przecież awansował. A kto ich na biskupów wyświęcił? Jan Paweł II, który kreował przynajmniej połowę kardynałów, a resztę Benedykt. Trochę to trwało, ale teraz niestety rzeczywiście mamy apostazję na samym szczycie Kościoła. Wedle naszego wyczucia: „przyjdzie walec i wyrówna”, przypuszczalnie walec islamski, ale to jeszcze nie koniec świata. Trzeba będzie jeszcze niejedno przecierpieć i się pomęczyć.

Cenzury teologiczne twierdzeń wybranych z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

A). Twierdzenia heretyckie

6). AL 299: „Przyjmuję rozważania wielu Ojców synodalnych, którzy zechcieli stwierdzić, że „osoby ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek cywilny, powinny być bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia im jest logika integracji, aby nie tylko wiedziały, że należą do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, lecz aby mogły mieć tego radosne i owocne doświadczenie. Są ochrzczeni, są braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa w nich dary i charyzmaty dla dobra wszystkich. (…) Oni nie tylko nie muszą czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii.”

Jeśli rozumiane w znaczeniu, że rozwiedzeni, którzy wstąpili w ponowne cywilne związki małżeńskie wybierając swoją sytuację z pełną wiedzą i wolną wolą, nie są w stanie grzechu ciężkiego i że mogą otrzymać łaskę uświęcającą i wzrastać w miłości:

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Scandalosa, prava, perversa.

Mk 10:11-12: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.”

Zob. także: Wj 20:14; Mt 5:32, 19:9; Łk 16:18; 1 Kor 7:10-11; Hbr 10:26-29; Sobór Trydencki, sesja 6, kanony 19-21, 27 (DH 1569-71, 1577); sesja 24, kanony 5 i 7 (DH 1805, 1807); dekret Świętego Oficjum o „Grzechu filozoficznym” (DH 2291); Jan Paweł II, Veritatis splendor, 65-70: AAS 85 (1993): 1185-89 (DH 4964-67).

7). AL 301: „Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregularnej”, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Ograniczenia nie zależą tylko od ewentualnej nieznajomości normy. Podmiot, choć dobrze zna normę, może mieć duże trudności w zrozumieniu „wartości zawartych w normie moralnej”1, lub może znaleźć się w określonych warunkach, które nie pozwalają mu działać inaczej i podjąć inne decyzje bez nowej winy.”

Rozumiane w znaczeniu, że katolicki wierny może mieć pełną znajomość Bożego Prawa i dobrowolnie zdecydować się je złamać w ciężkiej materii i nie znaleźć się w stanie grzechu śmiertelnego w następstwie tego czynu:

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Prava, perversa.

Sobór Trydencki, sesja 6, kanon 20: „Jeśli ktokolwiek twierdzi, że usprawiedliwiony człowiek, jakkolwiek doskonały by nie był, nie ma obowiązku przestrzegać przykazań Bożych i kościelnych, ale zobowiązany jest tylko wierzyć tak, jakby Ewangelie były jedynie idealną obietnicą życia wiecznego bez warunku, że przykazania mają być przestrzegane, niech będzie wyklęty” (DH 1570).

Zob. także: Mk 8:38; Łk 9:26; Hbr 10:26-29; 1 J 5:17; Sobór Trydencki, sesja 6, kanony 19 i 27; Klemens XI, konstytucja Unigenitus, o błędach Pasquiera Quesnela, 71 (DH 2471); Jan Paweł II, adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia 17: AAS 77 (1985): 222; Veritatis splendor, 65-70: AAS 85 (1993): 1185-89 (DH 4964-67).

8). AL 301: „Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregularnej”, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Ograniczenia nie zależą tylko od ewentualnej nieznajomości normy. Podmiot, choć dobrze zna normę, może mieć duże trudności w zrozumieniu „wartości zawartych w normie moralnej”1, lub może znaleźć się w określonych warunkach, które nie pozwalają mu działać inaczej i podjąć inne decyzje bez nowej winy.”

Rozumiane jako powiedzenie, że osoba z pełną wiedzą Bożego Prawa może zgrzeszyć poprzez wypełnianie tego prawa :

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Prava, perversa.

Ps 19:8: „Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka”

Zob. także: Syr 15:21; Sobór Trydencki, sesja 6, kanon 20; Klemens XI, konstytucja Unigenitus, o błędach Pasquiera Quesnela, 71 (DH 2471); Leon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88): 598 (DH 3248); Jan Paweł II, Veritatis splendor , 40: AAS 85 (1993): 1165 (DH 4953).

9). AL 303: „Sumienie może jednak uznać nie tylko to, że dana sytuacja nie odpowiada obiektywnie ogólnym postanowieniom Ewangelii. Może także szczerze i uczciwie uznać to, co w danej chwili jest odpowiedzią wielkoduszną, jaką można dać Bogu i odkryć z jakąś pewnością moralną, że jest to dar, jakiego wymaga sam Bóg pośród konkretnej złożoności ograniczeń, chociaż nie jest to jeszcze w pełni obiektywny ideał.”

Rozumiane w znaczeniu, że sumienie może prawdziwie osądzać, że postępowanie potępione przez Ewangelie, a w szczególności, akty płciowe pomiędzy katolikami, którzy wzięli ślub cywilny po rozwodzie, mogą być niekiedy moralnie właściwe, pożądane bądź nakazane przez Boga:

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.

Sobór Trydencki, sesja 6, kanon 21: „Jeśli ktokolwiek twierdzi, że Jezus Chrystus został dany ludziom przez Boga jako odkupiciel, któremu mają zawierzyć lecz nie jako prawodawca, któremu zobowiązani są posłuszeństwo, niech będzie wyklęty” (DH 1571).

Sobór Trydencki, sesja 24, kanon 2: „Jeśli ktokolwiek twierdzi, że jest zgodnym z prawem aby chrześcijanin posiadał kilka żon w tym samym czasie i nie jest to zakazane przez jakiekolwiek Prawo Boże, niech będzie wyklęty” (DH 1802).

Sobór Trydencki, sesja 24, kanon 5: „Jeśli ktokolwiek twierdzi, że więź małżeńska może zostać rozwiązana z powodu herezji, trudności we współżyciu albo z powodu dobrowolnej nieobecności jednego z małżonków, niech będzie wyklęty” (DH 1805).

Sobór Trydencki, sesja 24, kanon 7: „Jeśli ktokolwiek twierdzi, że Kościół jest w błędzie bo nauczał i wciąż naucza, że zgodnie z doktryną ewangeliczną i apostolską, więź małżeńska nie może być rozwiązana z powodu cudzołóstwa jednego z małżonków, i że żadne z nich, nawet strona niewinna, która nie dała żadnego powodu do podejrzenia o niewierność, nie może zawrzeć innego związku małżeńskiego podczas trwania tamtego, i że mąż który oddala cudzołożną żonę i żeni się ponownie, i że żona która oddala cudzołożnego męża i wychodzi ponownie za mąż, oboje winni są cudzołóstwa, niech będzie wyklęty” (DH 1807).

Zob. także: Ps 5:5; Ps 18:8-9; Syr 15:20; Hbr 10:26-29; Jk 1:13; 1 J 3:7; Innocenty XI, Potępione twierdzenia ‘Laksystów’, 62-63 (DH 2162-63); Klemens XI, konstytucja Unigenitus, o błędach Pasquiera Quesnela, 71 (DH 2471); Leon XIII, encyklika Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88): 598 (DH 3248); Pius XII, dekret Świetego Oficjum o etyce sytuacyjnej (DH 3918); Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 16; Jan Paweł II, Veritatis splendor, AAS 85 (1993): 1177; Katechizm Kościoła Katolickiego, 1786-87.

10). AL 304: „Gorąco proszę, abyśmy pamiętali o tym, czego uczy św. Tomasz z Akwinu i abyśmy uczyli się przyswajać to w rozeznaniu duszpasterskim: ‘Chociaż w ogólnych zasadach istnieje jakaś konieczność, to jednak im bardziej schodzi do szczegółów, tym łatwiej o uchybienia. […] W dziedzinie postępowania, nie we wszystkich jest ta sama prawda lub poprawność działania, gdy chodzi o szczegóły, a tylko gdy chodzi o ogólne zasady. A i u tych, w których jest ta sama poprawność w poszczególnych sprawach, nie jest wszystkim znana w równym stopniu. […] Im bardziej schodzi się w szczegóły, tym więcej mnoży się sposobów uchybienia’. To prawda, że normy ogólne stanowią pewne dobro, którego nigdy nie powinno się ignorować lub zaniedbywać, ale w swoich sformułowaniach nie mogą obejmować absolutnie wszystkich szczególnych sytuacji.”

Rozumiane w znaczeniu, że zasady i prawdy moralne zawarte w Bożym Objawieniu i prawie naturalnym nie zawierają negatywnych zakazów, które bezwzględnie zakazują szczególnych rodzajów zachowań w pewnych okolicznościach bądź bez względu na jakiekolwiek okoliczności:

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Scandalosa, prava, perversa.

Jan Paweł II, Veritatis splendor 115: „Każdy z nas wie, jak doniosła jest nauka stanowiąca centralny temat tej Encykliki, którą dziś przypomina z mocą swego autorytetu Następca Piotra. Każdy z nas jest w stanie dostrzec, jak wielką wagę – nie tylko dla pojedynczych osób, ale dla całej społeczności – ma ponowne stwierdzenie powszechności i niezmienności przykazań moralnych, a w szczególności tych, które bez wyjątku i zawsze zakazują czynów wewnętrznie złych.” (DH 4971).

Zob. także: Rz 3:8; 1 Kor 6:9-10; Gal 5:19-21; Ap 22:15; Sobór Laterański IV, rozdz. 22 (DH 815); Sobór w Konstancji, bulla Inter cunctas, 14 (DH 1254); Paweł VI, Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490-91; Jan Paweł II, Veritatis splendor, 83: AAS 85 (1993): 1199 (DH 4970).

11). AL 308: „Rozumiem tych, którzy wolą duszpasterstwo bardziej rygorystyczne, nie pozostawiające miejsca na żadne zamieszanie. Szczerze jednak wierzę, że Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwracającego uwagę na dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości: Matki, która wyrażając jednocześnie jasno obiektywną naukę ‘nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem’.”

Jeśli rozumiane w znaczeniu, że nasz Pan Jezus Chrystus chce, aby Jego Kościół porzucił wiekową dyscypliną odmawiania Eucharystii rozwiedzionym, którzy zawarli nowy związek małżeński i odmowy udzielania rozgrzeszenia rozwiedzionym, którzy zawarli nowy związek małżeński a którzy nie wyrażają skruchy z powodu swego stanu i mocnego postanowienia jego zmiany:

i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.

ii). Scandalosa, prava, perversa, impia, blasphema.

1 Kor 11:27: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się Ciała i Krwi Pańskiej.”

Familiaris consortio, 84: „Pojednanie w sakramencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej – może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, ‘postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom’.”

Sobór Laterański II, kanon 20: „Ponieważ istnieje rzecz, która wyraźnie powoduje wielki niepokój w Kościele świętym, to jest nieszczera spowiedź, ostrzegamy naszych braci w biskupstwie, a także kapłanów, aby nie pozwalali duszą świeckim dać się oszukać czy zaciągnąć do piekła poprzez nieszczerą spowiedź. Pewnym jest, że spowiedź jest nieszczera kiedy wiele grzechów się pomija, zaś spowiada tylko z jednego, lub gdy wyznaje się jeden w taki sposób, że penitent nie wyznaje innego” (DH 717).

Zob. także: Mt 7:6; Mt 22: 11-13; 1 Kor 11:28-30; Hbr 13:8; Sobór Trydencki, sesja 14, dekret o spowiedzi, rozdz. 4; Sobór Trydencki, sesja 13, dekret o Najświętszej Eucharystii (DH 1646-47)); Innocenty XI, potępione twierdzenia ‘Laksystów’, 60-63 (DH 2160-63); Jan Paweł II, Katechizm Kościoła Katolickiego, 1385, 1451, 1490.

 

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
×
×

Koszyk

Tradycja i Wiara