Tradycja i Wiara

Nasze Subskrypcje - Tanio jak nigdy

Miesięczna online

19,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Roczna online

199 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

3 miesiące przelewem

60 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

6 miesięcy przelewem

120 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

12 miesięcy przelewem

240 zł

Przelewem z góry
Subskrybuj

Rodzinna miesięczna

Online do 6 osób

29,90 zł

3 dni próby gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Online do 6 osób

349 zł

7 dni próby gratis
Subskrybuj

Ks. Ripperger – Spiritual Warfare Prayers – Modlitwy Walki Duchowej

Posłuchaj
Oceń post

madonna_soccorso_di_ascoli_satriano


Binding Prayer

Spirit of N., I bind you in the Name of Jesus, by the power of the most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ and by the intercession of the Blessed Virgin Mary, St. Michael the Archangel, the blessed Apostles, Peter and Paul and all of the saints, and I command you to leave N. (Name of person or object) and go to the foot of the Holy Cross to receive your sentence, in the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen.

Modlitwa wiążąca

Duchu N., wiążę ciebie w Imię Jezusa, poprzez moc Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich Świętych, i rozkazuję ci opuścić N. (imię osoby lub nazwa rzeczy) oraz udać się do stóp Krzyża Świętego w celu otrzymania twojego wyroku, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Binding Prayer

Spirit of N., I bind you in the Name of Jesus, by the power of the most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ and by the intercession of the Blessed Virgin Mary, St. Michael the Archangel, the blessed Apostles, Peter and Paul and all of the saints, and I command you to leave N. (Name of person or object) and go to the foot of the Holy Cross to receive your sentence, in the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen.

 

Spiritus N., ego te ligo in nomine Jesu, potestate Crucis sancti, potestate pretiosissimi Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, et per intercessione beatissime Mariae Virginis, sancti Michaelis archangeli, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum et te impero recedere N. et ire ad pedem Crucis sancti sententiam tuam recipere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Prayer against Diabolic Oppression

Most Blessed Trinity, by the authority given to me by the Natural Law and by Thy giving these things & rights to me, I claim authority, rights and power over my N. (income, finances, possessions, etc.) and anything else that pertains to the oppression. By the merits of Thy Sacred Wounds, I reclaim the rights, powers and authority over anything which I may have lost or conceded to any demon and I ask Thee to remove any demon’s ability to influence or affect anything in my life. God the Father humiliate the demons that have sought to steal Thy glory from Thee by oppressing Thy creatures. We beseech Thee to show Thy great glory and power over them and Thy great generosity to me, Thine unworthy creature, by answering all that I have asked of Thee. I bind all demons of oppression, in the name of Jesus, by the power of the Most Precious Blood, the power of the humility with which Christ suffered His wounds, and the intercession of the Blessed Virgin Mary, Virgin Most Powerful, Saint Michael the Archangel, the blessed Apostles, Peter and Paul, and all the saints, and I command you to leave and go to the foot of the Holy Cross to receive your sentence, in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Modlitwa przeciw Diabolicznej Opresji

Trójco Przenajświętsza, poprzez władzę nadaną mi przez Prawo Naturalne oraz poprzez rzeczy i prawa nadane mi przez Ciebie, dochodzę mojej władzy, praw oraz zwierzchnictwa nad moimi N. (dochodami, finansami, dobytkiem, itd.) oraz nad wszystkim innym, co odnosi się do dotykającej mnie opresji. Przez zasługi Twoich Świętych Ran żądam zwrotu władzy, praw i zwierzchnictwa nad wszystkim, co mogłem stracić lub utracić na rzecz jakiegokolwiek demona i proszę Cię o usunięcie zdolności jakiegokolwiek demona wpływu i oddziaływania na cokolwiek w moim życiu. Boże Ojcze upokórz demony, które usiłowały odebrać Ci chwałę Twoją poprzez ucisk i prześladowanie Twoich stworzeń. Błagamy Cię Panie okaż Swoją wielką Chwałę i Moc nad nimi oraz Twoją wielką hojność w stosunku do mnie, Twojego niegodnego stworzenia, poprzez odpowiedź na wszystko, o co Ciebie proszę. Wiążę wszystkie demony opresji, w imię Jezusa, poprzez moc Jego Najdroższej Krwi, poprzez moc pokory i uniżenia z jakim Chrystus cierpiał Swoje Rany oraz poprzez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewicy Najpotężniejszej, Świętego Michała Archanioła, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Świętych, i rozkazuję wam odejść i udać się do stóp Krzyża Świętego w celu otrzymania waszych wyroków, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Consecration of One’s Exterior Goods to the Blessed Virgin Mary

I; (Name), a faithless sinner, renew and ratify today in thy hands the vows of my Baptism; I renounce forever Satan, his pomps and works; and I give myself entirely to Jesus Christ, the Incarnate Wisdom, to carry my cross after Him all the days of my life, and to be more faithful to Him than I have ever been before. In the presence of all the heavenly court, I choose thee, O Mary, this day for my Mother and Mistress. Knowing that I have received rights over all my exterior goods by the promulgation of the Natural Law by the Divine Author, I deliver and consecrate to thee, as thy slave, all of my exterior goods, past, present and future; I relinquish into thy hands, my Heavenly Mother, all rights over my exterior goods, including my health, finances, relationships, possessions, property, my job and my earthly success and I retain for myself no right of disposing the goods that come to me but leave to thee the entire and full right of disposing of all that belongs to me, without exception, according to thy good pleasure, for the greater glory of God in time and in eternity. As I now interiorly relinquish what belongs to me exteriorly into thy hands, I entrust to thee the protection of those exterior goods against the evil one, so that, knowing that they now belong to thee, he cannot touch them. Receive, O good and pious Virgin, this little offering of what little is, in honor of, and in union with, that subjection which the Eternal Wisdom deigned to have to thy maternity; in homage to the power which both of you have over this poor sinner, and in thanksgiving for the privileges with which the Holy Trinity has favored thee. Trusting in the providential care of God the Father and thy maternal care, I have full confidence that thou wilst take care of me as to the necessities of this life and will not leave me forsaken. God the Father, increase my trust in Thy Son’s Mother; Our Lady of Fair Love, give me perfect confidence in the providence of Thy Son. Amen.

Poświęcenie Dóbr Zewnętrznych Najświętszej Dziewicy Maryi

Ja (Imię), niewierny grzesznik, odnawiam, potwierdzam i składam dziś na Twoje ręce śluby mojego Chrztu Świętego; na zawsze wyrzekam się Szatana, jego pychy i uczynków; oraz oddaję siebie całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Wcielonej Mądrości, aby nieść mój krzyż za Nim przez wszystkie dni mojego życia, oraz postanawiam być Jemu bardziej wiernym niż kiedykolwiek przedtem. W obecności całego Dworu Niebieskiego, wybieram Ciebie, o Maryjo, w tym dniu na moją Matkę i Panią. Wiedząc, że otrzymałem prawa nad wszystkimi moimi dobrami zewnętrznymi w wyniku ogłoszenia Prawa Naturalnego przez Boskiego Autora, oddaję i poświęcam Tobie, jako Twój niewolnik, wszystkie moje zewnętrzne dobra, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe; rezygnuję i składam na Twoje ręce, moja Niebiańska Matko, wszystkie prawa do moich dóbr zewnętrznych, włączając moje zdrowie, finanse, relacje, dobytek, posiadłości, moją pracę oraz ziemski sukces oraz nie zachowuję dla siebie żadnego prawa w rozporządzaniu dobrami, które przyjdą do mnie lecz pozostawiam Tobie pełne i całkowite prawo rozporządzania wszystkim co do mnie należy, bez wyjątku, według Twojego dobrego upodobania, na większą chwałę Boga w czasie i w wieczności. Kiedy teraz wewnętrznie zrzekam się tego, co należy do mnie zewnętrznie, na Twoje ręce, powierzam Tobie ochronę tych dóbr zewnętrznych przed złym duchem, aby wiedząc, że teraz należą one do Ciebie, nie mógł ich tknąć. Przyjmij, o dobra i pobożna Dziewico, tą małą ofiarę tego, co niewiele, na chwałę, oraz w jedności z, uległością jaką Wieczna Mądrość raczyła mieć w stosunku do Twego macierzyństwa; w hołdzie mocy, którą Oboje macie nad tym biednym grzesznikiem, oraz w dziękczynieniu za przywileje, którymi Trójca Święta wyróżniła Ciebie. Ufając w opatrznościową opiekę Boga Ojca i Twoją macierzyńską opiekę, jestem całkowicie przekonany, że zadbasz o mnie w kwestii potrzeb tego życia i nie zostawisz mnie opuszczonego. Boże Ojcze, zwiększ moje zaufanie w Matkę Twego Syna; Matko Boża Uczciwej Miłości, daj mi doskonałe zaufanie w Opatrzność Twego Syna. Amen.


Źródło modlitw w wersji angielskiej:

Sensus Traditionis – Texts Online (link)

Binding Prayer (PDF)

Prayer against Diabolic Oppression (PDF)

Consecration of One’s Exterior Goods to the Blessed Virgin Mary (PDF)


Poniżej zamieszczam link do opracowania przygotowanego przez Księdza Ripperger’a odnośnie cnót oraz wad (plik PDF). Sądzę, że wady mogą być w nas powodowane przez działanie demonów. Stąd moim zdaniem warto znać szczególnie trapiące nas wady i jeżeli wynikają one z opresji demonicznej to można użyć powyższych modlitw (w miejsce N), aby usunąć z naszego życia (lub z życia naszych bliskich) działanie demonów, co powinno pomóc w poprawieniu się z wad, które nas obciążają.

List of Virtues includes the 64 commonly named virtues along with their opposite vices.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Czyżby kolejny łańcuszek? 12 "złotych piątków"
Moje doświadczenie z praktyką 12 piątków o chlebie i wodzie: Traditio et Fides
Czy ks. Dariusz Olewiński - Katolicki teolog odpowiada - jest rzeczywiście kapłanem archidiecezji wiedeńskiej?
Błogosławieństwo oleju z Rituale romanum
Michał Krajski, Protestantyzacja Kościoła w Polsce przed 1989 r.
Monika Chomątowska, Problemy ruchu oazowego. Część 1. (2 z 2)

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
%d bloggers like this: