Święty Alfons Maria Liguori „O zgadzaniu się z wolą Bożą” (1 z 6)

Data

Liguori!

Zainspirowany kazaniem o modlitwie myślnej (wpis Mental Prayer is Essential for Salvation – Modlitwa myślna jest niezbędna do zbawienia) postanowiłem odszukać wspomnianą w kazaniu książkę napisaną przez Świętego Alfonsa Marię Liguori „O zgadzaniu się z wolą Bożą”. Zalecenia zawarte w książce dotyczące poszukiwania i wypełniania woli Bożej zostaną przedstawione w sześciu odcinkach. Są to głębokie przemyślenia i bardzo wymagające. Jednak walka duchowa i droga do świętości wymaga nieustannej pracy nad sobą i w tym celu wskazania Świętego Alfonsa Marii Liguori są bardzo pomocne.


PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO KS. FRANCISZEK MUSIEL WROCŁAW 1949 WYDAWNICTWO O. O. REDEMPTORYSTÓW

I. Zgadzanie się z Wolą Bożą stanowi istotę miłości Bożej i doskonałości.

Cała doskonałość nasza polega na miłowaniu Boga, godnego miłości nieskończonej. Miłość jest więzią doskonałości (Kol. 3, 14). Ale znowu doskonała miłość polega na zgodności woli naszej z Wolą Bożą. To jest najprzedniejszym skutkiem miłości, powiada Święty Dionizy Areopagita, że jednoczy ona wolę tych, którzy się miłują, tak iż każda z tych osób chce tego, czego chce druga. I dlatego im bardziej będzie ktoś zjednoczony z Wolą Bożą, tym większa będzie jego miłość. Miłe są Bogu umartwienia, rozmyślania, Komunie Święte, uczynki miłości bliźniego, ale pod pewnym warunkiem — pod warunkiem, że są zgodne z Jego Wolą.

Jeżeli natomiast są Jej przeciwne, to nie tylko nie są Bogu przyjemne, ale nawet sprawiają Mu przykrość i zasługują na karę. Wystawmy sobie dwóch sług, z których jeden pracuje bez wytchnienia cały dzień, ale wszystko czyni tak, jak mu się podoba; drugi zaś mniej się trudzi, ale za to jest posłuszny we wszystkim; rzecz jasna, że ten drugi milszy będzie panu, aniżeli pierwszy. Jakże uczynki nasze mogą się przyczynić do chwały Bożej, jeżeli nie wykonujemy ich wedle upodobania Bożego? Pan nie chce ofiar, mówi prorok do Saula, lecz uległości dla swej Woli. „Azaż Pan chce całopaleniu i ofiar, a nie raczej, aby słuchano głosu Pańskiego? … Jako złość bałwochwalstwa jest nie chcieć słuchać (1 Król.15, 22, 23).

Innymi słowy: człowiek, który chce postępować wedle własnej woli z pominięciem Woli Bożej, popełnia pewien rodzaj bałwochwalstwa przez to, że zamiast korzyć się przed Wolą Bożą, kłania się bożyszczu własnej woli. Największą zatem chwałą, jaką możemy oddać Bogu, jest we wszystkim wypełnić Jego świętą Wolę. Boski nasz Zbawiciel, który na to przyszedł na ziemię, aby zapewnić Ojcu Swojemu należną Mu chwałę, tego przede wszystkim uczył nas przykładem swoim. Oto jakimi słowy odzywa się (wedle Świętego Pawła) nasz Boski Zbawiciel do Przedwiecznego Ojca: Nie chciałeś ofiary i obiaty, aleś mi ciało utworzył … Tedy powiedziałem: Oto idę, aby czynić, Boże, wolą Twoją (Hebr. 10, 5, 7).

Odrzuciłeś ofiary składane Ci przez ludzi: chciałeś, bym złożył w ofierze ciało, które mi dałeś; oto gotów jestem spełnić Wolę Twoją. Toteż kilkakrotnie oświadczał Pan Jezus, że nie przyszedł na ziemię, aby pełnić wolę swoją, ale jedynie Wolę Ojca.

Zstąpiłem z nieba, nie żebym czynił wolę moją, ale wolę Tego, który mnie posłał (Jan 6, 38). I dlatego pragnął, by świat poznał miłość, jaką miał do swego Ojca, stając się posłusznym Jego Woli aż do śmierci krzyżowej dla zbawienia świata; w Ogrójcu, zanim wyszedł na spotkanie wrogów, którzy przyszli, by Go pojmać i zaprowadzić, w te właśnie odezwał się słowa: Ażeby świat poznał, że miłuję Ojca a jak mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię; wstańcie, pójdźmy stąd (Jan 14, 31).

Przy innej sposobności powiedział Pan Jezus, że po tym, czy kto czyni Wolę Bożą, poznaje, czy jest Jego bratem. Albowiem ktokolwiek by czynił Wolę Ojca mego … ten bratem moim (Mat. 12, 50).

Wszyscy święci do tego zawsze zmierzali, by pełnić Wolę Bożą, rozumiejąc dobrze, że na tym polega pełnia doskonałości duszy. Powiedział bł. Henryk Suzo:

„Nie żąda Bóg od nas, byśmy opływali w oświecenia, lecz abyśmy spełniali we wszystkim Jego Wolę”. A Święta Teresa: „Dla człowieka oddanego modlitwie rzeczą najważniejszą i najpotrzebniejszą jest podporządkowanie swojej woli Woli Bożej; niech będzie przekonany, że na tym polega najwyższa doskonałość. Kto lepiej wypełnia tę Wolę, ten więcej darów otrzyma od Boga i większe uczyni postępy w życiu wewnętrznym. Dominikanka bł. Stefania z Soncino, przeniesiona pewnego razu w widzeniu do nieba, ujrzała niektóre zmarłe a znane sobie osoby pomiędzy Serafinami i dano jej zrozumieć, że dusze te dlatego dostąpiły tak wielkiej chwały w niebie, ponieważ na ziemi zgadzały się doskonale z Wolą Bożą.

Wspomniany wyżej Suzo sam o sobie powiada: „Wolę być najnędzniejszym robakiem ziemi z Woli Bożej, aniżeli serafinem z woli własnej.” Tu na ziemi mamy się uczyć od świętych w niebie, jak kochać Pana Boga. Miłość czysta i doskonała, jaką pałają święci w niebie, polega na doskonałym zjednoczeniu z Wolą Bożą. Gdyby serafini zrozumieli, że Bóg chce, by przez wieczność całą zbierali ziarnka piasku na brzegu morskim, lub wyrywali chwasty w ogrodzie, czyniliby to chętnie z wielką przyjemnością. Co więcej, gdyby Bóg dał im do zrozumienia, że chciałby, aby płonęli w ogniu piekielnym, natychmiast rzuciliby się w czeluści miejsca zatracenia, byle tylko zastosować się do Woli Bożej. I oto, by na ziemi pełnić Wolę BOŻĄ tak, jak Ją wypełniają święci w niebie, kazał nam modlić się Jezus Chrystus słowami: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi (Mt 6, 10).

Pan nazwał Dawida mężem wedle swego serca, ponieważ wypełniał on wszystkie polecenia Boże. Znalazłem … męża według serca mego, który czynić będzie każdą wolą moją (Dz 13, 22).

Dawid zawsze gotów był wypełniać Wolę Bożą, jak to często wyznawał: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje (Ps 56,8 i 107, 2). Jeden akt doskonałego zjednoczenia z Wolą Bożą wystarczy, by uczynić człowieka świętym. Oto Szaweł zawzięcie prześladuje Kościół. Jezus Chrystus oświeca go nagle i nawraca. Co czyni Szaweł? Co mówi? Nic innego, jak tylko ofiaruje swą gotowość, by czynić Jezusową Wolę. Panie, co chcesz, abym uczynił (Dz 9, 15). I oto Pan ogłasza go naczyniem wybranym i apostołem narodów. On mi jest naczyniem wybranym, aby nosił imię Moje przed narody (Dz 9, 15).

I nic w tym dziwnego, gdyż kto daje Bogu swoją wolę, oddaje Mu wszystko. Kto zaś składa Bogu w ofierze Swą majętność przez jałmużny, krew przez biczowanie, pokarmy przez posty, ten daje tylko część tego, co posiada. Człowiek, oddając wolę swoją Bogu, oddaje mu wszystko i stąd może powiedzieć: Biedny jestem, Panie, lecz daję Ci wszystko, co mam; oddaję Ci wolę, nie mam już nic, co bym Ci mógł jeszcze złożyć w ofierze. I tego też właśnie żąda od nas Pan, gdy mówi: Synu, daj mi serce swoje (Przyp 23, 26). Synu, mówi Pan do każdego, daj mi serce swoje, to jest wolę swoją. Nie możemy, powiada Święty Augustyn, złożyć Bogu milszego daru, jak oświadczyć: Weź nas w swe posiadanie. Oddajemy Ci całkowicie swoją wolę, racz nam dać poznać Wolę Twoja, a wykonamy Ją. Jeśli zatem chcemy całkowicie zadowolić Serce Boże, starajmy się we wszystkim podporządkować Jego Boskiej Woli i nie tylko podporządkować się, ale nawet jednoczyć się z Nią we wszystkich Jej zrządzeniach. To zgadzanie się polega na tym, że łączymy swoją wolę z Wolą Bożą.

Zjednoczenie zaś pociąga za sobą — rzec można — całkowite zlanie woli naszej z Wolą Bożą w jedno, tak byśmy chcieli tylko tego, czego chce Pan Bóg i by Wola Boża była naszą wolą. To jest szczyt doskonałości, do którego mamy zawsze zmierzać. To ma być celem wszystkich naszych czynów, pragnień, rozmyślań i modlitw. O to prośmy przez wstawiennictwo świętych patronów w niebie, aniołów stróżów, a zwłaszcza za przyczyną Bogarodzicy Maryi, która dlatego jest najświętszą ze wszystkich świętych, ponieważ najdoskonalej umiała zawsze wypełniać Wolę Bożą.

Nihil obstat

X. Fr. Sąsiadek T. J.

Wrocław, 14 III. 1949 L.dz. 1431.49

Imprimatur

X. St. Cisowski

Wrocław. 14. III. 1949

[the_ad id="53440"]

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.


[the_ad id="53441"]

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
×
×

Koszyk