Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Data

Ewangelia na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Mt 28, 18 – 20 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Iż jeden jest Bóg, Stworzyciel i Rządca wszystkiego świata, masz o tym wszędzie pisma dosyć. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jeden jest. I zasię: Pan ci jest Bogiem, a nie masz innego oprócz jednego. Jam jest (mówi sam u Izajasza) Pan pierwszy i ostateczny, jam jest. Jam Pan, a nie masz więcej innego, okrom mnie Boga nie masz. Jam jest Pan, a nie inny, czyniący światłość i tworzący ciemności, czyniący pokój i tworzący złe. Ja Pan który to wszystko czynie. Jam pierwszy i ostatniejszy, a oprócz mnie nie masz Boga. Jam jest, (mówi u Ozeasza) Pan Bóg twój w ziemi Egipskiej, i Boga oprócz mnie nie będziesz znał, a Zbawiciel nie jest oprócz mnie. Tu już naprzód widzisz, iż jeden jest Bóg, a nie może być inny oprócz Jego. Iż zasię Ojciec jest Bogiem, i Syn Bogiem, i Duch święty Bogiem; o tym też z Pisma świętego pewne świadectwo mamy. O Ojcu: My mamy jednego Boga Ojca, z którego jest wszystko i my w nim. O Synie: Abychmy poznali prawego Boa, a byli w prawym Synie jego, ten jest prawy Bóg, i żywot wieczny. I Paweł św. zowie Syna nie tylko Bogiem, ale Bogiem wielkim, Bogiem na wieki błogosławionym. O Duch świętym: Ananiaszu, czemu pokusił Szatan serce twoje, abyś skłamał Duchowi świętemu, i natychmiast przydał: Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. Otóż którego pierwiej nazwał Duchem świętym, tego wnet potym nazwał Bogiem. Jako i Paweł święty uczynił do Koryntów pisząc.

A gdyż nie może być Bóg jedno jeden, a nie masz Boga innego oprócz jego, a Ojciec jest Bogiem i Syn jest Bogiem, i Duch święty jest Bogiem, tedy to za tym iść musi, że ci trzej są onym jednym wiecznym nieśmiertelnym a nieograniczonym Bogiem. O czym jaśnie Jan św. tak mówi: Trzej są, którzy świadectwo wydają na niebie: Ojciec, Syn i Duch święty, a Ci trzej jedno są. I sam Pan Chrystus o sobie powiada: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jam jest w Ojcu a Ojciec we mnie. Kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Gdzie Augustyn tak mówi: Słuchaj jako masz wierzyć o Ojcu i o Synie. Ja i Ojciec, powiada, jedno jesteśmy. Nie mówi, jam jest Ojciec; albo ja i Ojciec jedno jest. Ale gdy mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, obojga słuchaj: i jedno i jesteśmy; a będziesz ode dwu przeciwnych Kacerstw wyzwolony. Bo to słowo, Jedno, wybawi cię od Ariusza, a to drugie, Jesteśmy, wybawi cię od Sabelliusza. Bo jeśli jedno są, tedyć nie są różni: a jeśli , tedyć jest Ojciec i Syn. Bo by był nie rzekł, Jesteśmy, gdyby o jednym mówił; ani by rzekł, Jedno, gdyby o różnych rozumiał. Jest tedy Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty a wszakoż nie trzej Bogowie, ale jeden Bóg.

Tymże też obyczajem, że jeden jest Bóg Stworzyciel nieba i ziemi, są też o tym jawne świadectwa w piśmie świętym: jako u Izajasza mówi: Jam jest Pan czyniący wszystko, sam rozciągający niebiosa, gruntujący ziemię, a żaden ze mną. A zasię, iż Bóg Ojciec wszystko stworzył, świadczy Paweł święty, ale dokłada też, iż przez Syna, przez którego prawi i wieki stworzył.

A iż też i Syn jest stworzycielem, pełno jest w piśmie świętym. Bo tak o nim Jan święty na początku Ewangelii swej jaśnie napisał: Że Słowo (to jest, ten miły a wieczny Syn Boga żywego) było na początku, to jest przed wieki u Boga, i było Bogiem, i wszystkie rzeczy przezeń są stworzone, a bez niego nic nie jest stworzono, co jedno jest stworzono. Także i Paweł święty świadczy, że przezeń i wieki Bóg Ojciec stworzył. I to Dawidowe pismo wykłada o Synie: Tyś Panie na początku fundował niebiosa, a niebiosa to sprawy rad twoich. Oneć zaginą, a ty przedsię trwasz, one się starzeją jako szata, a jako płachty odmieniasz je, i odmieniają się; ale ty tenże sam jesteś, a lata twoje nie ustaną. I u Jana Świętego sam mówi: Ojciec mój jeszczeć aż dotychczas działa i ja też działam. I zasię: Cokolwiek czyni Ojciec, to też Syn także czyni. Nie mówi (jako na to miejsce święty Hilariusz pisze) którekolwiek rzeczy czyni Ojciec i Syn takie podobne czyni, ale tesz iste. Świat uczynił Ojciec, świat uczynił Syn, świat uczynił i Duch święty. Jeśli jeden jest Bóg Ojciec i Syn, i Duch święty; tedyć jeden świat uczynion jest od Ojca przez Syna w Duchu świętym. Toż tedy i Syn, co Ojciec czyni. A jeszcze do tego dołożył, że także czyni, aby kto w drugi błąd nie wpadł. Bo i ciało nasze, zda się że też to co i dusza czyni, ale nie także. Albowiem dusza rozkazuje ciału, ciało jest widome, a dusza jest niewidoma. Także i sługa czyni, gdy mu Pan co rozkaże, jednoż oba czynią, ale nie także. Nie tak Ojciec i Syn, ale toż czyni i także czyni: abychmy rozumieli, że tąż mocą czyni Syn te same rzeczy, które czyni Ojciec. A tak równy jest Syn Ojcu. Póty za słowami Hilariusza świętego. Co i Żydowie lepiej rozumieli, niźli dziś rozumieją Nowochrzczeńcy niezbożni bluźnierze. Albowiem dla tego Żydowie Pana zabić chcieli, iż nie tylko gwałcił Sobotę, ale i Ojca swego zwał Bogiem: anie lada tako się zwał Bogiem, ale czyniąc się równym Bogu. Oto (mówi Augustyn święty) rozumieją Żydowie, czego Arjuszowie zrozumieć nie chcą. Bo Arianowie czynią Syna Ojcu nierównego; a stąd Odszczepieństwo na Kościół bije. To Augustyn święty.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który przez wyznawanie prawdziwej wiary dałeś poznać sługom Twoim chwałę przedwiecznej Trójcy i uwielbiać Jedność w potędze majestatu: spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas od wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[wpedon id=”24285″ align=”left”]

 

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: