Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 19. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post
Próba
Jules Breton – Błogosławieństwo pszenicy w Artois

Ewangelia na 19. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Mt 22, 1-14 Onego czasu: Jezus mówił do przedniejszych kapłanów i faryzeuszy w przypowieściach, mówiąc: «Podobne stało się Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu. I posłał sługi swoje, aby wezwać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyjść. Potem posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę mą przygotowałem, pobite moje woły i co było karmnego, i wszystko gotowe, przybywajcie na gody. Ale oni, nie dbając o to, odeszli: jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego, a pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy ich zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojska swoje, wytracił onych mężobójców, a miasto ich podpalił. Wtedy rzekł sługom swoim: Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody. I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i napełniła się sala godowa biesiadnikami. A wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam człowieka nie przyodzianego w szatę godową. I rzekł mu: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając szaty godowej? A on milczał. Wtedy rzekł król sługom: Związawszy mu ręce i nogi, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Ewangelia, którąśmy słyszeli, bracia najmilejsi, potwierdza nam i objaśnia artykuł dziewiąty w składzie apostolskim: „wierzę w jeden święty Kościół powszechny”. Albowiem w pierwszej części tej przypowieści oznajmuje, iż oprócz jednego Kocioła zbawienia nie masz, a iż ci wszyscy, którzy zaproszenie na te gody, na świętych obcowanie, na używanie łaski Bożej, słowa Bożego i świętych sakramentów przyjść nie chcieli, będą potępieni jako żydzi, turcy, poganie i wszyscy niewierni. W drugiej części zasię okazuje, iż i w tym Kościele, a w tym domu Bożym są i źli i dobrzy pospołu, a iż nie dosyć jest przez chrzest i przez wiarę wnijść do tego domu i przyjść na te gody, ale trzeba mieć swadziebną szatę, to jest miłość Boga i bliźniego, albo uczynki dobre. Co lepiej zrozumiemy, gdy wszystką przypowieść pokrótce wyłożymy i obaczymy z niej nauki potrzebne.

Ta przypowieść nie jest nic inszego, jeno jakaś summa wszystkiego pisma świętego, albowiem pismo św. najwięcej o tych rzeczach mówi: o Bogu, a odkupieniu przez Chrystusa, o przymierzu Boga z Abrahamem i potomstwem jego, o rozlicznych dobrodziejstwach, które czynił ludowi żydowskiemu, o wielkiej ich niewdzięczności, o skaraniu i zatraceniu ich, o powołaniu pogan przez święte apostoły, o złych a niedoszłych chrześcijanach, o przyszłym sądzie, o weselu i potępieniu wiecznem. To wszystko w tem podobieństwie krótko jest zamknione.

Albowiem król, o którym przypowieść mówi, jestci Bóg wszechmogący, syn królewski jest Chrystus, małżeństwo jest wcielenie Pana Chrystusowe, którem się złączył i zjednoczył z narodem ludzkim w żywocie Najświętszej Panny, gody małżeńskie jestci odkupienie i zbawienie, które nam otrzymał Pan Chrystus, woły i karmne rzeczy sąć rozmaite dary i łąski, które nam zgotował, zaproszeni sąć ludzie żydowscy, którym najpierwej dane są obietnice Boskie, słudzy, którzy najpierw posłani są, bylić Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid. Słudzy powtóre posłani byli Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz i inni prorocy. A iż jedni z zaproszonych przyjść nie chcieli, drudzy o gody nie dbali, a drudzy się na wioski i na swe kupiectwa udawali, a niektórzy sługi królewskie spotwarzali i pozabijali, toć okazuje rozmaitą niewdzięczność ludu żydowskiego. Wojska, któremi on lud był wygubiony, byli rzymianie. Słudzy po trzecie posłani sąć to święci apostołowie. Lud, który ze wszystkich dróg zbierali, są to poganie ze wszystkich narodów zgromadzeni. Że stoły były napełnione, daje znać wielkość ochrzczonych. Że się dobrzy ze złymi pomieszali, okazuje, że nie wszyscy są Chrystusowi, którzy się chrześcijany zowia. Człowiek, który nie miał odzienia swadziebnego, znamionuje te, którzy mają wiarę bez miłości a dobrych uczynków. Iż król nawiedza goście swoje, to okazuje przyszły sąd Jego. Iż onego pierwiej widzi, rozumie się, iż przed sądem Bożym nic tajnego nie będzie, gdzie się i myśli serdeczne odkryć muszą. Iż go król słowy strofuje, znak jest, iż on robak, który gryzie sumienie ludzi potępionych, nigdy umrzeć nie ma. Iż nędzny człowiek milczał, tu znać daje, iż żadna wymówka przed sądem Bożym nic ważyć nie będzie. Słudzy, w których moc oddawają go na męki, sąć djabli piekielni. Iż mu ręce i nogi wiążą, stąd znać, iż po ostatnim sądzie żaden już więcej pokuty stroić, ani co dobrego czynić, ani się potępienia uwarować nie będzie mógł. Że do zewnętrznych ciemności jest wrzucony, znać się daje, iż sentencja, która wynijdzie przeciw potępionym, nigdy się już rewokować, ani odmienić nie może, ale na wieki trwać będzie.

Otóż widzisz, jako ta krótka przypowieść zamyka w sobie wszystko, co jeno w piśmie świętym mamy, wszystek sposób i przyczynę zbawienia i zatracenia naszego, coby się bardzo szeroko rozwodzić mogło. A to Pan Chrystus dlatego uczynił, że tak wielkie nauki tak króciuchno zebrał, aby i najprostszy zrozumiał, co Bóg kiedy z nami czynił i co jeszcze czyni i co napotem czynić ma, aby się żaden więcej nie wymawiał.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, usuń łaskawie wszystko, co nam się sprzeciwia, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twą służbę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Objawienia prywatne o. Rodrigue lub ponownie o tym, czy Ann Barnhardt jest opętana?
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Czy Neokatechumenat jest sektą?

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Podoba Ci się ten blog, masz konto Paypal-Konto i chcesz pomóc? Możesz wybrać dowolną kwotę mnożąc ją przez 20 zł. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

You cannot copy content of this page
pl_PLPolski
Tradycja i Wiara