Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 12. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Data

Próba
Jules Breton – Błogosławieństwo pszenicy w Artois

Ewangelia na 12. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Łk 10, 23-37 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Bo powiadam wam, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli». A oto pewien biegły w Zakonie powstał doświadczając Go i rzekł: «Nauczycielu, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne?» A On rzekł do niego: «W Prawie co napisano? jako czytasz?» A on odpowiadając rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego». Rzekł mu: «Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył». On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: «A któż jest moim bliźnim?» Jezus zaś, podejmując pytanie, rzekł: «Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między złoczyńców, którzy go też złupili i rany zadawszy odeszli, zostawiając na pół umarłego. I zdarzyło się, że kapłan pewien zstępował tąż drogą i ujrzawszy go minął. Także i lewita, będąc blisko miejsca i widząc go, minął. A Samarytanin pewien, zdążając drogą, przechodził obok niego i ujrzawszy go użalił się nad nim. I przybliżywszy się zawiązał rany jego, nalewając oliwy i wina, posadził go na swe juczne zwierzę i zawiózł do gospody, i pielęgnował go. A nazajutrz wyjął dwa denary i wręczył je właścicielowi gospody, mówiąc: Miej nad nim pieczę, a cokolwiek ponad to wydasz, ja, gdy się wrócę, oddam tobie. Któryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?» A on rzekł: «Ten, który mu miłosierdzie okazał». I rzekł mu Jezus: «Idź, a czyń i ty podobnie».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Między inszymi rzeczami, człowiekowi chrześcijańskiemu potrzebnymi, przedniejsze są dwie, które ma wiedzieć: jedna, co wziął od Pana Boga i co jeszcze wziąć ma, a druga, czego Pan Bóg żąda od niego. Albowiem z onego pierwszego mnoży się w człowieku prawa pociecha duchowna i wesele sumienia, wdzięczność, dziękczynienie i zapalenie ku miłości Bożej, a z tego drugiego poznaje człowiek, co jest wolą Boża, wystrzega się złego, postępuje w cnotach i w uczynkach dobrych i przykładem swym pobudza drugie ku pobożności i świątobliwości. Te obie rzeczy mamy opisane w dzisiejszej Ewangelii.

Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. O zaprawdę błogosławieni święci apostołowie, którzy nie tylko oczyma cielesnymi(jako i Annasz, Piłat, Kajfasz i insi niewierni żydowie), ale i dusznymi oczyma przez wiarę poznali i przyjęli Pana Jezusa za Syna Bożego i Mesjasza prawdziwego, widzieli Go na ziemi obcującego, widzieli cuda rozmaite czyniącego, widzieli zbawienie nasze sprawującego, widzieli na krzyżu zawieszonego, widzieli zmartwychwstałego, widzieli do nieba wstępującego. A nie tylko to wszystko widzieli, ale się stali uczniami Jego i nasłuchali się kazania i nauki Jego, i stali się świadkami i opowiadaczami wszystkich nauk i dobrodziejstwa Jego. Bo jeśli królowa ona Saba, usłyszawszy mądrość Salomonową i ujrzawszy on wielki dostatek, porządek i majestat około niego, zdumiawszy się, mówiła: „Błogosławieni mężowi twoi i błogosławieni ci słudzy twoi, którzy stoją przed tobą zawsze i słuchają mądrości twojej” – jakoż daleko błogosławieni są święci Apostołowie, którzy tak mile obcowali z Panem, nasłuchali się mądrości, nie mówię Salomonowej, ale mądrości onej wiecznej Boga Ojca wszechmogącego, którą jest Syn Jego?

Ale acz tem osobliwiej błogosławieni są święci apostołowie, że nie tylko w duchu widzieli Mesjasza, jako Go Abraham i Dawid, i Izajasz widział i inni prorocy zakonu starego, ale i cielesnymi oczyma oglądali Bóstwo zakryte w człowieczeństwie, czego oni święci królowie i prorocy doczekać nie mogli. A wszakże i my też przecież błogosławieni, którzyśmy nie widzieli, a uwierzyli, bo acześmy oczyma cielesnymi nie oglądali Pana w człowieczeństwie Jego, ale jednak widzimi i słyszymy to wszystko przez wiarę, co święci apostołowie widzieli i słyszeli, czego ani żydzi, ani turcy, ani odszczepieńcy, ani insi poganie nie widzą, ani nie słyszą, albo widzieć, ani słyszeć nie chcą, albo widząc nie widzą i słysząc nie słyszą. Widzimy Pana Boga w Trójcy jedynego – Ojca, Syna i Ducha Św. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa, z Ojca przed wieki narodzonego, czego nie widzą żydzi, turcy, ani nowochrzczeńcy. Widzimy go pod osobą chleba i wina w Sakramencie zakrytego, czego niewierni sakramentarze, zwinglianowie albo kalwiniści nie widzą, albo widzieć nie chcą. Widzimy jeden święty powszechny i apostolski Kościół Jego, który zawsze i wszędzie był w chrześcijanstwie, którego insi którzykolwiek odszczepieńcy nie widzą, a na to miejsce sobie insze nowe a pokątne kościoły stanowią, które zasię co rok to inak odmieniają.

A cóż mniemasz, jako to jest wielkie Boże dobrodziejstwo. Co mniemasz, jako wiele jest narodów na świecie, które ani tego nie widziały, ani nie zrozumiały, ale jeszcze w ciemnościach niedowiarstwa chodzą? Gdyż teraz jedna najnędzniejsza babka w powszechnym Kościele szczęśliwsza jest niźli oni wielcy cesarze i królowie pogańscy, ponieważ ona to wie i umie o Bogu, czego oni ani umieli, ani widzieli. Patrzmyż tego, bracia najmilejsi, abyśmy byli wdzięczni tak wielkiego dobrodziejstwa Pańskiego, aby się takoż nie skarżył na nas Zbawiciel jako na Korozaim i Bestaidę, a nie przeniósł od nas królestwa swego dla naszej niewdzięczności do inszego ludu, który czyni owoce Jego.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmocny, miłosierny Boże, dzięki Twej łasce wierni Twoi służą Ci godnie i chwalebnie, daj nam prosimy Cię, dążyć bez przeszkody do dóbr, które obiecujesz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

pl_PLPolski
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: