Tradycja i Wiara

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 12. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Posłuchaj
Oceń post
Próba
Jules Breton – Błogosławieństwo pszenicy w Artois

Ewangelia na 12. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Łk 10, 23-37 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Bo powiadam wam, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli». A oto pewien biegły w Zakonie powstał doświadczając Go i rzekł: «Nauczycielu, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne?» A On rzekł do niego: «W Prawie co napisano? jako czytasz?» A on odpowiadając rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego». Rzekł mu: «Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył». On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: «A któż jest moim bliźnim?» Jezus zaś, podejmując pytanie, rzekł: «Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między złoczyńców, którzy go też złupili i rany zadawszy odeszli, zostawiając na pół umarłego. I zdarzyło się, że kapłan pewien zstępował tąż drogą i ujrzawszy go minął. Także i lewita, będąc blisko miejsca i widząc go, minął. A Samarytanin pewien, zdążając drogą, przechodził obok niego i ujrzawszy go użalił się nad nim. I przybliżywszy się zawiązał rany jego, nalewając oliwy i wina, posadził go na swe juczne zwierzę i zawiózł do gospody, i pielęgnował go. A nazajutrz wyjął dwa denary i wręczył je właścicielowi gospody, mówiąc: Miej nad nim pieczę, a cokolwiek ponad to wydasz, ja, gdy się wrócę, oddam tobie. Któryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?» A on rzekł: «Ten, który mu miłosierdzie okazał». I rzekł mu Jezus: «Idź, a czyń i ty podobnie».

Homilia księdza Jakuba Wujka TJ

Między inszymi rzeczami, człowiekowi chrześcijańskiemu potrzebnymi, przedniejsze są dwie, które ma wiedzieć: jedna, co wziął od Pana Boga i co jeszcze wziąć ma, a druga, czego Pan Bóg żąda od niego. Albowiem z onego pierwszego mnoży się w człowieku prawa pociecha duchowna i wesele sumienia, wdzięczność, dziękczynienie i zapalenie ku miłości Bożej, a z tego drugiego poznaje człowiek, co jest wolą Boża, wystrzega się złego, postępuje w cnotach i w uczynkach dobrych i przykładem swym pobudza drugie ku pobożności i świątobliwości. Te obie rzeczy mamy opisane w dzisiejszej Ewangelii.

Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. O zaprawdę błogosławieni święci apostołowie, którzy nie tylko oczyma cielesnymi(jako i Annasz, Piłat, Kajfasz i insi niewierni żydowie), ale i dusznymi oczyma przez wiarę poznali i przyjęli Pana Jezusa za Syna Bożego i Mesjasza prawdziwego, widzieli Go na ziemi obcującego, widzieli cuda rozmaite czyniącego, widzieli zbawienie nasze sprawującego, widzieli na krzyżu zawieszonego, widzieli zmartwychwstałego, widzieli do nieba wstępującego. A nie tylko to wszystko widzieli, ale się stali uczniami Jego i nasłuchali się kazania i nauki Jego, i stali się świadkami i opowiadaczami wszystkich nauk i dobrodziejstwa Jego. Bo jeśli królowa ona Saba, usłyszawszy mądrość Salomonową i ujrzawszy on wielki dostatek, porządek i majestat około niego, zdumiawszy się, mówiła: „Błogosławieni mężowi twoi i błogosławieni ci słudzy twoi, którzy stoją przed tobą zawsze i słuchają mądrości twojej” – jakoż daleko błogosławieni są święci Apostołowie, którzy tak mile obcowali z Panem, nasłuchali się mądrości, nie mówię Salomonowej, ale mądrości onej wiecznej Boga Ojca wszechmogącego, którą jest Syn Jego?

Ale acz tem osobliwiej błogosławieni są święci apostołowie, że nie tylko w duchu widzieli Mesjasza, jako Go Abraham i Dawid, i Izajasz widział i inni prorocy zakonu starego, ale i cielesnymi oczyma oglądali Bóstwo zakryte w człowieczeństwie, czego oni święci królowie i prorocy doczekać nie mogli. A wszakże i my też przecież błogosławieni, którzyśmy nie widzieli, a uwierzyli, bo acześmy oczyma cielesnymi nie oglądali Pana w człowieczeństwie Jego, ale jednak widzimi i słyszymy to wszystko przez wiarę, co święci apostołowie widzieli i słyszeli, czego ani żydzi, ani turcy, ani odszczepieńcy, ani insi poganie nie widzą, ani nie słyszą, albo widzieć, ani słyszeć nie chcą, albo widząc nie widzą i słysząc nie słyszą. Widzimy Pana Boga w Trójcy jedynego – Ojca, Syna i Ducha Św. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa, z Ojca przed wieki narodzonego, czego nie widzą żydzi, turcy, ani nowochrzczeńcy. Widzimy go pod osobą chleba i wina w Sakramencie zakrytego, czego niewierni sakramentarze, zwinglianowie albo kalwiniści nie widzą, albo widzieć nie chcą. Widzimy jeden święty powszechny i apostolski Kościół Jego, który zawsze i wszędzie był w chrześcijanstwie, którego insi którzykolwiek odszczepieńcy nie widzą, a na to miejsce sobie insze nowe a pokątne kościoły stanowią, które zasię co rok to inak odmieniają.

A cóż mniemasz, jako to jest wielkie Boże dobrodziejstwo. Co mniemasz, jako wiele jest narodów na świecie, które ani tego nie widziały, ani nie zrozumiały, ale jeszcze w ciemnościach niedowiarstwa chodzą? Gdyż teraz jedna najnędzniejsza babka w powszechnym Kościele szczęśliwsza jest niźli oni wielcy cesarze i królowie pogańscy, ponieważ ona to wie i umie o Bogu, czego oni ani umieli, ani widzieli. Patrzmyż tego, bracia najmilejsi, abyśmy byli wdzięczni tak wielkiego dobrodziejstwa Pańskiego, aby się takoż nie skarżył na nas Zbawiciel jako na Korozaim i Bestaidę, a nie przeniósł od nas królestwa swego dla naszej niewdzięczności do inszego ludu, który czyni owoce Jego.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmocny, miłosierny Boże, dzięki Twej łasce wierni Twoi służą Ci godnie i chwalebnie, daj nam prosimy Cię, dążyć bez przeszkody do dóbr, które obiecujesz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Najnowsze komentarze

Popularne

Czy Desiderio desideravi szykuje Nową Ekumeniczną Mszę? (1 z 3)
5-go Lipca. Żywot świętej Godolewy, Męczenniczki.
Jezuityzm ojca Remigiusza Recława SJ (4 z 4)
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".
W demonologicznym lesie przyfrontowym – plusy dodatnie i ujemne (74). Zakonnice za granicę lub naga prawda
Kard. Bona, "Feniks odrodzony czyli ćwiczenia duchowne", (7) Ćwiczenia duchowe (i) Wstęp i wskazówki

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Możliwość komentowania dla zalogowanych użytkowników.

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

You cannot copy content of this page

pl_PLPolski
Tradycja i Wiara