Tylka, Traktat o Bogu: O przymiotach Bożych – (13 z 18)

Tylka1

I. Traktat

O Bogu

Rozdział III – O przymiotach Bożych

DZIAŁ 3. O PRZYMIOTACH BOŻYCH FIZYCZNYCH, CZYLI BOSKIEGO DZIAŁANIA


Artykuł IV.

O wszechmocy Bożej.

Teza XVII. Bóg jest wszechmocny.

Teza ta jest prawdą wiary i wynika z orzeczeń Soboru Watykańskiego (Const. Dei Filius)1: „Bóg jest wszechmocny”.

Przeciwnikami tej tezy byli: Seleucyanie, którzy przeczyli temu, ażeby Bóg mógł uczynić coś z niczego; Manichejczycy, którzy ograniczali potęgę dobrego Boga przez istnienie złego Boga; Vorst, Kalwin, ostatni głosił, że Bóg nie jest wszechmocny, bo nie może uczynić rzeczy niemożliwej. Wszechmocnym zaś zowiemy Boga w tem znaczeniu, że On może wszystko uczynić, co jest możliwe, (są bowiem rzeczy, które rozum musi uznać za bezwzględnie niemożliwe, bo niezgodne są z pierwszemi zasadami myślenia, jak np. koło kwadratowe, istnienie i nieistnienie tej samej rzeczy w tej samej chwili), i co się nie sprzeciwia Jego doskonałościom.

1. W Piśmie św. czytamy (Rdz 17, 1): „Jam Bóg wszechmogący”; (Ps. 32, 6. 9): „ Słowem Pańskim niebiosa utworzone są. Albowiem on rzekł i uczynione są; on rozkazał a stworzone są”; (Jerem. 32, 17): „Żadne słowo nie będzie tobie trudne”; (Mt 19, 26): „U Boga wszystko jest podobno”; (Mk 14, 36): „Ojcze, wszystko tobie jest podobno”.

2. Stwierdzają to i Ojcowie święci. Św. Dyonizy Areopagita pisze (de div. Nom. c. 8. §. 2) : „ Bóg nieskończenie mocny”. Św. Augustyn (serm. 119. de temp.): „Wszechmocny jest… a więc mógł uczynić wszystko, co chciał uczynić”.

Głoszą to i Teologowie jednozgodnie ze św. Tomaszem (1. q 25. a. 3.), Suarezem (de Deo 1. 3. c. 9.).

3. Stwierdza to i rozum. Gdyby bowiem Bóg nie mógł uczynić wszystkiego, co chce uczynić, musiałaby być poza Nim jakaś przyczyna, ograniczająca Jego siłę, od której byłby zawisły.

Uwaga 1. Ponieważ Bóg jest wszechmocny, więc może daleko więcej uczynić, aniżeli uczynił. Potępił bowiem Innocenty XI przeciwne zdanie Abelarda twierdzące: „ Że to tylko może Bóg czynić i tego tylko zaniechać, albo w ten sposób tylko, albo w tym czasie, w którym działa a nie w innym”.

Głosi tę Prawdę Pismo Św. (1 Król. 13, 13): „ Głupioś uczynił, aniś strzegł przykazania Pana Boga twego, któreć przykazał. Czegobyś był nie uczynił, teraz by już był Pan nagotował Królestwo twoje nad Izraelem na wieki”; (Mt 3, 9): „Mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahamowe”; (Mt 26, 53): „Czyli mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca mego; a stawiłby mi teraz więcej niż dwanaście hufców Aniołów?”; (Efez. 3, 20): „Mocen jest wszystko daleko obficiej uczynić, niż prosimy, albo rozumiemy”

Stwierdzają to i Ojcowie święci. Święty Augustyn pisze (Ench. c. 95 n. 24): „Wola Boża wiele może, czego nie chce, nie zaś nie chce, czego nie może.” Głoszą to i Teologowie powszechnie ze św. Tomaszem (1. q. 25. a. 6.). Zgadza się na to i rozum. Bóg nie byłby bowiem wszechmocny, gdyby tylko to mógł uczynić, co zdziałał rzeczywiście.

Uwaga 2. Grzeszyć może tylko istota skończona, rozumem i wolą obdarzona; Bóg tego nie może czynić, bo jest najdoskonalszy.

1 Esse Deum omnipotentem.

 

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.