Protest przeciwko świętokradczym aktom papieża Franciszka

 

My niżej podpisani katoliccy uczeni, tak duchowni jak i świeccy, protestujemy przeciwko aktom świętokradztwa i zabobonu dokonanym przez papieża Franciszka, Następcę Świętego Piotra, podczas niedawnego Synodu Amazońskiego odbywanego w Rzymie i potępiamy je.

Nasze potępienie i protest odnoszą się do następujących aktów świętokradztwa:

– 4 października papież Franciszek uczestniczył w bałwochwalczym kulcie pogańskiej bogini Pachamamy.[1]

– Franciszek zezwolił na to, by akt ten miał miejsce w Ogrodach Watykańskich desakralizując tym samym pobliskie groby męczenników oraz kościół Piotra Apostoła.

– Franciszek uczestniczył w tym akcie bałwochwalczego kultu poprzez pobłogosławienie drewnianego wizerunku Pachamamy.[2]

– 7 października bożek Pachamamy umieszczony został przed głównym ołtarzem w bazylice św. Piotra, a następnie przeniesiony w procesji do sali obrad Synodu. Papież Franciszek odmówił modlitwy podczas ceremonii związanej z wizerunkiem bożka, a następnie dołączył do wspomnianej procesji.[3]

– Kiedy drewniane wizerunki tego pogańskiego bóstwa zostały usunięte z kościoła Santa Maria in Traspontina, w którym zostały uprzednio świętokradczo umieszczone, i wrzucone do Tybru przez katolików oburzonych tą profanacją kościoła, papież Franciszek 25 października osobiście przeprosił za usunięcie wizerunków i inny drewniany wizerunek Pachamamy został zwrócony do wyżej wymienionego kościoła.[4] W ten sposób nowa desakralizacja została zainicjowana.

– 27 października podczas Mszy na zakończenie Synodu Franciszek przyjął czaszę używaną podczas bałwochwalczego kultu Pachamamy i umieścił ją na ołtarzu.[5]

Papież Franciszek osobiście stwierdził, iż wspomniane drewniane wizerunki są pogańskimi bożkami. W swoich przeprosinach za usunięcie bożków z katolickiego kościoła, nazwał je wyraźnie Pachamama,[6] posługując się imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi zgodnie z pogańskimi wierzeniami w Ameryce Południowej.

Różne aspekty tych wydarzeń zostały potępione jako bałwochwalcze i świętokradcze przez kardynałów: Waltera Brandmüllera, Gerharda Müllera, Jorge Urosa Savino, jak i przez biskupów: Atanazego Schneidera, José Luis Azcona Hermoso, Rudolfa Voderholzera oraz Mariana Eleganti.[7] Ostatnio również kardynał Raymond Burke tak samo ocenił ów kult w wywiadzie.[8]

Wyżej wspomniane uczestnictwo w bałwochwalstwie zostało poprzedzone deklaracją pod tytułem „Dokument o Ludzkim Braterstwie” podpisaną przez papieża Franciszka oraz przez Ahmada Al-Tayyeba, Wielkiego Szejka meczetu Al-Azhar w dniu 4 lutego 2019 roku.[9] Dokument ten stwierdza:

„Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności podglądów i wolności do bycia różnym.”

Uczestnictwo papieża Franciszka w bałwochwalczych ceremoniach wskazuje na to, iż interpretuje on powyższe stwierdzenie w rozumieniu heterodoksyjnym, zezwalającym na postrzeganie pogańskiego kultu bożków jako dobra pozytywnie zamierzonego przez Boga.

Ponadto, pomijając prywatną radę daną biskupowi Atanazemu Schneiderowi, iż „Ksiądz Biskup może powiedzieć, iż kwestionowany zwrot na temat różnorodności religii oznacza permisywną wolę Boga …”[10], Franciszek nigdy nie dokonał korekty dokumentu z Abu Zabi w rozumieniu zasugerowanym biskupowi Schneiderowi. W swoim przemówieniu podczas audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 roku Franciszek odpowiadając na pytanie „Dlaczego Bóg zezwala na istnienie tak wielu religii?” odniósł się do „permisywnej woli Boga”, w rozumieniu teologii scholastycznej, lecz nadał mu znaczenie pozytywne twierdząc iż, „Bóg chciał na to zezwolić”, gdyż skoro „istnieje tak wiele religii”, to „zawsze patrzą [one] w niebo, patrzą na Boga (wyróżnienie dodane).”[11] Brak tu jakiejkolwiek sugestii, iż Bóg zezwala na istnienie fałszywych religii w tym samym sensie, w jakim zezwala On na istnienie zła jako takiego. Raczej wyraźną implikacją jest to, iż Bóg zezwala na istnienie „tak wielu religii”, ponieważ są one dobre i to pod tym względem, iż „zawsze patrzą w niebo, patrzą na Boga”.

Co gorsza papież Franciszek dotychczas potwierdzał niepoprawione oświadczenie z Abu Zabi ustanawiając „komitet międzyreligijny,”[12] który później otrzymał oficjalną nazwę „Wyższego Komitetu.”[13] Jest on umiejscowiony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma za zadanie promować „cele” powyższego oświadczenia. Ponadto papież zlecił Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego wysłanie dyrektywny do przełożonych wszystkich rzymsko-katolickich Instytutów Studiów Wyższych jak i bezpośrednio do katolickich profesorów uniwersytetów domagając się „możliwie najszerszego rozpowszechnienia dokumentu” z Abu Zabi. Dokumentu, który nadal zawiera niepoprawioną wersję, wedle której Bóg tak samo pragnie „różnorodności religii”, jak pragnie On różnorodności koloru skóry, płci, rasy i języka.[14]

Oddawanie kultu komukolwiek lub czemukolwiek innemu oprócz Boga prawdziwego, Trójcy Przenajświętszej, jest pogwałceniem Pierwszego Przykazania. Absolutnie wszelkie uczestnictwo w jakiejkolwiek formie czci bożków jest potępione w Pierwszym Przykazaniu i stanowi grzech ciężki, niezależnie od stwierdzenia subiektywnej odpowiedzialności i winy, czego może dokonać jedynie Bóg.[15] Św. Paweł nauczał w Kościele pierwotnym, iż ofiara składana pogańskim bożkom nie jest ofiarowana Bogu, lecz demonom, gdy w swoim Pierwszy Liście do Koryntian pisał:

Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?

Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.

Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 19-21)

Przez swoje czyny papież Franciszek zasłużył pod reprymendę sformułowaną przez Drugi Sobór Nicejski:

„Wielu pasterzy zniszczyło moją winnicę, pohańbiło mój dział. Ponieważ poszli za nieświętymi mężami i ufając swoim własnym szaleństwom zniesławili święty Kościół, który Chrystus nasz Bóg sam poślubił sobie. Nie byli w stanie odróżnić tego, co święte od tego, co świeckie, twierdząc, iż ikony Pana Naszego i Jego świętych nie różnią się niczym od drewnianych wizerunków szatańskich bożków”.[16]

Z wielkim smutkiem i głęboką miłością, którą żywimy do Stolicy Piotrowej błagamy Wszechmocnego Boga, by darował karę winnym członkom Swego ziemskiego Kościoła, na którą zasłużyli przez te straszne grzechy.

Z całym szacunkiem prosimy papieża Franciszka, by publicznie i jednoznacznie okazał skruchę za wyżej wymienione grzechy oraz za wszystko, czym Boga i prawdziwą religię obraził oraz o to, by dokonał za nie zadośćuczynienia.

Z całym szacunkiem prosimy wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego, by skierowali do papieża Franciszka upomnienie braterskie za te skandale oraz zgodnie z nauką katolicką objawioną przez Boga przestrzegli swoich wiernych, iż podążanie za obecnym przykładem i grzeszenie Pierwszemu Przykazaniu narazi ich na potępienie wieczne.

9 listopada, 2019

W święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

[Podpisani]

 

Oryginał petycji po angielsku znajduje się tu , a po polsku tu.

 

[1] Patrz video na stronie Vatican News: https://www.religionenlibertad.com/video/118451/Ritual-de-la-Madre-Tierra-en-el-Vaticano.html

[2]               https://www.lifesitenews.com/news/watch-pope-francis-blesses-controversial-pachamama-statue-before-opening-amazon-synod

[3] Patrz zdjęcie tego wydarzenia: https://catholicherald.co.uk/commentandblogs/2019/10/12/amazon-synod-where-we-are-after-week-one/

[4] https://www.lifesitenews.com/news/pope-calls-statues-pachamamas-and-apologizes-for-their-removal-from-church

                https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/10/26/nuova-statua-indigena-chiesa-del-furto-per-festeggiare-pachamama-ripescata_65LXEc3iqkBiAt7IZVYw4O.html

[5]               https://insidethevatican.com/news/newsflash/letter-59-2019-in-plain-sight/

[6] Patrz słowa Ojca Świętego wraz z tłumaczeniem: https://rorate-caeli.blogspot.com/2019/10/francis-defiant-in-defense-of-pagan.html.

[7] https://www.lifesitenews.com/blogs/six-cardinals-and-bishops-who-condemned-pagan-pachamama-rituals-at-vatican .

[8]  https://www.nytimes.com/2019/11/09/opinion/cardinal-burke-douthat.html

[9] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html.

[10] https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-extracts-clarification-on-diversity-of-religions-from-pope-francis-brands-abuse-summit-a-failure

[11]  http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190403_udienza-generale.html See also:
https://www.lifesitenews.com/news/fr.-thomas-weinandy-comments-on-abu-dhabi-statement

[12] https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-welcomes-controversial-abu-dhabi-document https://www.lifesitenews.com/news/multi-faith-committee-set-up-to-spread-pope-francis-claim-that-god-wills-diversity-of-religions)

[13] https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-09/committee-document-human-brotherhood.html   Oficjalna strona komitetu: https://www.forhumanfraternity.org/higher-commitee

[14] https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-asks-universities-to-disseminate-his-claim-diversity-of-religions-is-willed-by-god

[15] Jak wyjaśnia profesor Josef Seifert: „Jeśli nawet nie kryje się za tym zamiar bałwochwalstwa, jak stwierdza papież Franciszek, to obiektywny fakt wystawienia bożków w Kościele, a szczególnie w katedrze św. Piotra, jest obrazą Boga oraz obiektywnym aktem świętokradztwa.”

Patrz: https://gloria.tv/post/nK8YgEUATNuj4WXBi9WrfBzPg

Wszystkie istotne odnośniki biblijne znajdują się w otwartym liście biskupa Schneidera: https://www.lifesitenews.com/news/bishop-athanasius-schneider-issues-open-letter-condemning-pachamama-statue-as-new-golden-calf

[16] Patrz Decrees of the Ecumenical Councils, 2 vols. (London, Sheed and Ward; Washington DC, Georgetown University Press, 1990) I: 133.

Reklamy

2 thoughts on “Protest przeciwko świętokradczym aktom papieża Franciszka

    1. @HieronimB Tak trzeba tak sobie rzeczywistość ustawić, by nie nic nie zrobić. Ann Barnhardt ma rację. Wychodząc z fałszywej przesłanki dochodzi się do całkowitych absurdów. Też słyszałem: No skoro papież mówi, że Chrystus nie był Bogiem, to widać tak jest.

      A ostatnio Skojec mówił, że asystencja negatywna chroni papieża przez to, że mówi on swoje herezje Scalfari, a my na dobre nie wiemy, czy rzeczywiście to powiedział.

Komentarze są wyłączone.